Nghe ca khúc "Ký ức chiến tranh"
Ca khúc: Ký ức chiến tranh
Trình bày:Đức Long
Tác giả:Chưa xác định

Bầu chọn: (11 điểm,3 lần)

Đưa lên bởi: ahha

Chia sẻ qua

Link bài hát

Mã nhúng HTML

Forum(BBCode)

AutoPlay

Lời ca khúc "Ký ức chiến tranh" expand

Ký øc chiÕn tranh

 

          ChiÕn tranh ®· tan ta ®i t×m nhau

          H»n s©u nçi ®au trong mçi cuéc ®êi

          Hµng dõa bång con dßng kªnh tr×u mÕn

          Mµ ngưêi yªu thư¬ng thÊy ®©u

 

          Cã lÏ nµo ®· mÊt mÑ ®· mÊt ngưêi con th©n yªu

          Cã lÏ nµo ®· mÊt mÑ ®· mÊt mét con tim nghÜa t×nh

          Câi vÜnh h»ng trong tr¸i tim nèi tiÕc, ®ång ®éi yªu thư¬ng

          Cã lÏ nµo ®· mÊt em ®· mÊt ngưêi b¹n ®êi tr¨m n¨m

 

                             *                 *       

 

                                      *

 

          ChiÕn tranh ®· lïi xa vµo thêi gian

          Mµu xanh ưíc m¬ thay líp tro tµn

          M¶nh vưên ®¬n c«i ®Ñp c¨n nhµ míi

          Göi lµn hư¬ng bay nhí thư¬ng

 

          Nh÷ng th¸ng ngµy gian khã cßn m·i m·i ®äng trong con tim

          Líp líp ngưêi ng· xuèng v× ®Êt nưíc v× mïa xu©n vÜnh h»ng

          DÉu suèt ®êi ®· mÊt mÑ ®· mÊt ngưêi con th©n yªu

          DÉu suèt ®êi ®· mÊt em ®· mÊt ngưêi b¹n ®êi tr¨m n¨m

 

          ChiÕn tranh! ChiÕn tranh

          Cưíp ®i nh÷ng mïa xu©n ./.

Hiện không có bài hát nào trong mục này.
Nghenhacinfo đang cập nhật dữ liệu
Playlist của bạn
Từ khoá tìm nhiều